Pomoc i zwroty Procedura

Realizacja zwrotów

Nasze produkty są regularnie poddawane starannym kontrolom jakości. Jeśli jednak któryś z artykułów nie spełnia oczekiwań klienta, bez zbędnych formalności przyjmujemy oczywiście zwrot towaru.

Aby móc zagwarantować szybkie i nieskomplikowane cofanie, prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe kwestie: W przypadku roszczeń gwarancyjnych lub błędnych dostaw przejmujemy zwrot towaru na terenie Niemiec. W tym celu proszę zalogować się na swoje konto myWentronic. W punkcie menu [Powrót] wyjaśniona jest dalsza procedura.

W przypadku pytań dotyczących zwrotów prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres service@wentronic.com. Chętnie zajmiemy się każdą sprawą!

Gwarancja i rękojmia

Gwarancja jest udzielana przez producenta i stanowi jego dobrowolne świadczenie. Długość okresu obowiązywania gwarancji jest więc różna. Przypadek objęty gwarancją musi wystąpić w trakcie tego okresu.

Rękojmia jest narzucona sprzedawcy przez ustawodawcę i w przypadku kupna nowych towarów konsumpcyjnych obowiązuje przez 24 miesiące.

Ustawowa rękojmia jest stosowana tylko wtedy, gdy zgłaszana w danym przypadku wada istniała już w chwili przeniesienia ryzyka (dostarczenia przedmiotu kupna). Obowiązek udowodnienia takiego stanu rzeczy leży po stronie nabywcy. Jeśli w przypadku kupna towaru konsumpcyjnego wada wystąpi w ciągu pierwszych 6 miesięcy od przejścia ryzyka, wówczas zgodnie z ustawą przyjmuje się z korzyścią dla nabywcy (jeśli jest on konsumentem), że wada ta istniała już w chwili przejścia ryzyka.

Bezpieczeństwo produktów

Dotyczy:
Hub USB Goobay® SuperSpeed, 7 portów, z zasilaczem, numer artykułu: 67836
Hub USB Goobay® SuperSpeed, 9 portów, z zasilaczem, numer artykułu: 67834

Ze względów bezpieczeństwa huby USB Goobay® o numerach artykułu 67836 i 67834 zostają natychmiast wycofane z obrotu. W ramach badania metrologicznego stwierdzono, że zasilacze wchodzące w zakres dostawy powyższych produktów nie spełniają wymogów dyrektywy niskonapięciowej normy CE. W niekorzystnych okolicznościach istnieje niebezpieczeństwo porażenia użytkowników prądem elektrycznym. Nie wolno kontynuować użytkowania produktów!

Mimo, że do dzisiaj nie jest znany żaden przypadek wystąpienia szkód, prosimy naszych klientów o natychmiastowy zwrot wymienionych produktów. Prosimy sprawdzić stany magazynowe artykułów: hub USB Goobay SuperSpeed, 7 portów, numer artykułu 67836 oraz hub USB Goobay SuperSpeed, 9 portów, numer artykułu 67834 i niezwłocznie zaprzestać sprzedaży powyższych produktów.

W sprawie zwrotu prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mail wentronic-rueckruf@wentronic.com.

Przepraszamy za niedogodności związane z zaistniałą sytuacją.

 

Firma WorldConnect AG stwierdziła, że w adapterach podróżnych „SKROSS® Europe to UK” i „SKROSS® Combo World to UK” z konkretnych serii produkcyjnych w niezwykle rzadkich przypadkach może występować wada fabryczna (reklamacje zgłoszono w związku z 0,002% wszystkich sprzedanych adapterów „Europe to UK”). Chodzi tu o wtyk kontaktowy, który przy wyciąganiu może się poluzować i zostać w gnieździe. Może to stanowić zagrożenie przez możliwe porażenie prądem elektrycznym, jeśli wtyk kontaktowy będzie wyciągany z gniazda gołymi palcami lub za pomocą nieodpowiednich narzędzi. Przypadki odniesienia obrażeń nie są nam znane. Wada ta dotyczy wyłącznie adapterów „SKROSS® Europe to UK” o numerze artykułu firmy WorldConnect AG 1.500207 lub 1.500207-1 oraz „SKROSS® Combo World to UK” o numerze artykułu firmy WorldConnect AG 1.500208, wyprodukowanych w tygodniach produkcyjnych 34–49 w 2013 r., o kodzie produkcyjnym od „1334” do „1349” włącznie. Firma WorldConnect AG traktuje bezpieczeństwo klientów priorytetowo. Dlatego z własnej inicjatywy zdecydowaliśmy się na wymianę wszystkich adapterów z podanych serii na nowe urządzenia.

Pobierz w formacie PDF

Ze względów bezpieczeństwa wycofujemy z rynku wymienione niżej produkty:

Artykuł 30427 – źródło światła LED G9 Ambient 360° 150LM
Artykuł 30428 – źródło światła LED G9 Classic 360° 160LM
Artykuł 30429 – źródło światła LED G9 Daylight 360° 155LM

W okresie sprzedaży od 29.04.11 do 15.03.12 dotyczy to tylko diod LED, jak pokazano i opisano powyżej.

Aby zarówno naszym klientom, jak i nam samym zaoszczędzić nieprzyjemności, niezbędne jest podjęcie następujących działań:

 1. Należy zaprzestać sprzedaży wymienionych produktów
 2. Towar z magazynu należy odesłać firmie Wentronic w celu otrzymania noty korygującej. Odsyłane artykuły należy opatrzyć następującą adnotacją: Akcja wycofania z rynku – „źródła światła LED G9 seria I; 30427, 30428, 30429”

Po odesłaniu towaru klient otrzyma notę korygującą obejmującą wspomniane artykuły. Prosimy o złożenie u nas nowego zamówienia na artykuły na wymianę. Jako produkty zastępcze możemy zaoferować klientom następujące źródła światła LED G9:

30462 – źródło światła LED G9 Ambient II 360° 210LM
30461 – źródło światła LED G9 Daylight II 360° 220LM”

Deklaracja zgodności UE

Deklaracją zgodnosci UE producent lub, jesli znajduje sie poza UE, jego upowazniony przedstawiciel lub zarejestrowany w UE importer / quasi-producent potwierdza, że każdy produkt wprowadzany przez niego do obrotu spełnia zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawarte we wszystkich odpowiednich dyrektywach europejskich, Jest z nimi zgodny. Deklaracja zgodnosci UE jest podstawą oznakowania CE zgodnie z dyrektywą CE.

W firmie Wentronic znajdziesz deklarację zgodności UE dla każdego artykułu, wpisując w wyszukiwaniu odpowiedni numer artykułu lub nazwę produktu. Dokument znajduje sie pod opisem przedmiotu w obszarze Pobieranie.

Code of Conduct

Nasze motto „Każdy biznes jest dobry, jeżeli usatysfakcjonowane są obydwie strony” znajduje odzwierciedlenie we wszystkim, co robimy. Formułując nasz kodeks postępowania, idziemy o krok dalej, tworząc podstawę, na której opiera się nasza współpraca z wszystkimi pracownikami, partnerami i dostawcami.

Gwarantujemy, że zaopatrujemy się wyłącznie w produkty spełniające najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. W ramach wewnętrznej kontroli jakości nasi eksperci poddają wszystkie produkty surowym kontrolom jakości i fałszerstw. Nasze produkty spełniają oczywiście aktualne wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa produktów.

Zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich obowiązujących ustaw, regulacji i przepisów – zarówno w sferze działań biznesowych, jak i osobistych. Do tego zalicza się również m.in. sankcje gospodarcze, przepisy eksportowe i celne. Każde naruszenie tych wytycznych może mieć poważne konsekwencje dla nas i dla przedsiębiorstwa.

Dopuszczamy angażowanie pracowników ochrony jedynie wówczas, gdy firma gwarantuje, że jej pracownicy są odpowiednio wykształceni i kontrolowani. Gwarantuje to, że nie będzie dochodzić do naruszania praw człowieka. W innym razie zabronione jest angażowanie ochrony – zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej.

 

Spółka Wentronic gwarantuje przestrzeganie praw człowieka, podstawowych standardów pracy oraz obowiązujących przepisów MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy). Respektujemy prawo do zrzeszania się. Praca dzieci, praca przymusowa i wyzysk nie są tolerowane pod żadnym pozorem. Przestrzegamy praw kobiet, etycznej rekrutacji i przepisów prawa dotyczących ochrony dzieci i młodzieży. Obowiązują przepisy dotyczące BHP i czasu pracy, a wszyscy pracownicy otrzymują wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i świadczenia socjalne. Odrzucamy dyskryminację i molestowanie ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd.

Szanujemy godność każdego człowieka i nie pobłażamy dyskryminacji. Ponadto nie tolerujemy żadnych negatywnych działań przeciwko prawom mniejszości i ludności rdzennej. Przestrzegamy zakazu niezgodnych z prawem eksmisji oraz zakazu bezprawnego pozbawiania ziemi, lasów i wód w przypadku nabywania, zagospodarowania lub użytkowania w inny sposób. W szczególności szanujemy i wspieramy prawo do dobrowolnej, wcześniejszej i świadomej zgody (free, prior and informed consent).

 

Chronimy dane osobowe naszych partnerów handlowych i pracowników zgodnie z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi przepisami o ochronie danych osobowych, uwzględniając interesy i ryzyko związane z ochroną danych. Nasze standardy bezpieczeństwa zapobiegają nieuprawnionemu dostępowi i zobowiązujemy naszych partnerów biznesowych do starannego traktowania takich danych. Udostępniamy informacje o firmie Wentronic i jej działalności biznesowej zgodnie z prawem oraz prowadzimy dokumentację gospodarczą, która podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z zasadami prawidłowego prowadzenia i przechowywania ksiąg handlowych, ewidencji i dokumentów w formie elektronicznej oraz dostępu do danych.

Przestrzegamy wszystkich wymogów prawa dotyczących ochrony konkurencji; zabronione są zmowy z konkurentami, w szczególności porozumienia dotyczące warunków kontraktowych i cen, jak również regionalny podział rynków. Zabronione jest zarówno udzielanie, jak i przyjmowanie niedopuszczalnych korzyści. Należy zachować powściągliwość w stosunku do prezentów i korzyści, aby uniknąć konfliktu interesów. Interesy prywatne i biznesowe muszą być dokładnie oddzielone i należy unikać wykorzystywania partnerów biznesowych do celów prywatnych.

Wentronic wymaga od swoich partnerów biznesowych przestrzegania wszelkich ustaw o ochronie praw autorskich i praw własności intelektualnej, aby nie ryzykować naruszenia własności intelektualnej firmy Wentronic lub osób trzecich.

Zobowiązujemy się do ekologicznego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz uwzględniania jej wpływu na środowisko naturalne i klimat. W tym celu pracujemy nad ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, wspieramy energooszczędność i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dążymy do dekarbonizacji i poprzez świadome wykorzystanie zasobów naturalnych przyczyniamy się do ochrony jakości wody i powietrza. Zobowiązujemy się również do odpowiedzialnego używania substancji chemicznych, co pozwala zminimalizować oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne. Angażujemy się w zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i dążymy do zmniejszenia ilości odpadów. Wspieramy ponowne wykorzystanie i recykling materiałów w celu zmniejszenia śladu węglowego. Szanujemy standardy ochrony zwierząt i opowiadamy się za zachowaniem różnorodności gatunków. Przykładamy dużą wagę do zrównoważonego użytkowania gruntów i unikamy wylesiania. Jesteśmy zaangażowani w zachowanie jakości gleby i zmniejszenie emisji hałasu, aby chronić środowisko naturalne.

Whistleblower (sygnalista) może liczyć na nasze poparcie i ochronę przed działaniami odwetowymi. Firma Wentronic stworzyła procedurę informowania o nieprawidłowościach – dla partnerów biznesowych, dostawców i osób trzecich. Skargi na niewłaściwe praktyki lub naruszenia kodeksu postępowania można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres compliance@wentronic.com. Wentronic nie podejmie ani nie pozwoli na żadne działania odwetowe, jeżeli informacja zostanie przekazana w dobrej wierze. W przypadku podejrzenia działań odwetowych, również taką sytuację można zgłosić mailowo na adres compliance@wentronic.com.

Firma Wentronic szanuje zasady OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dotyczące poważnych nadużyć w związku z wydobywaniem minerałów i działalnością górniczą. Nie importujemy bezpośrednio surowców, rud, półproduktów ani pochodnych minerałów. Aby zapewnić, że taka praktyka jest szanowana również na całej ciągłości naszego łańcucha dostaw, wymagamy od naszych dostawców i ich poddostawców podejmowania niezbędnych działań w celu przestrzegania międzynarodowych standardów pozyskiwania surowców określonych przez OECD.

Nasz kodeks postępowania – szanowany w równej mierze przez pracowników, partnerów biznesowych i dostawców – jest nieodzowny do przestrzegania standardów etycznych i wymogów prawnych. Zobowiązanie do przestrzegania niniejszego kodeksu postępowania powinno być podzielane w całym łańcuchu dostaw, aby wspierać odpowiedzialną kulturę korporacyjną.

Dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych (CPR/CPD)

Dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych (CPR/CPD) 305/2011/EU
W dyrektywie UE określono cele w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w odniesieniu do produktów, które mogą być zainstalowane na stałe w budynkach i które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub inne zasadnicze właściwości lub cechy charakterystyczne budynku. Cele te obejmują w szczególności brak zanieczyszczeń i zachowanie się w warunkach pożaru.

Nasza oferta obejmuje obecnie tylko niekonfekcjonowane kable instalacyjne, które od 01 lipca 2017 roku muszą być testowane zgodnie z ujednoliconą normą UE EN 50575.
Odnosi się to w skrócie do
– Kable i linie energetyczne,
– Kable sterownicze i komunikacyjne,
– Kabel światłowodowy,
– Kabel koncentryczny
jeśli są one przeznaczone do instalacji w budownictwie.

Obejmuje to tylko kable i przewody luzem, ponieważ są one sprzedawane na metry, ale nie te z innymi elementami, takimi jak złącza. Takie produkty mogą być również testowane zgodnie z normą EN 50575 na zasadzie dobrowolności. Wymaga to jednak podjęcia decyzji w poszczególnych przypadkach i nie może być przyjęte jako standard.

W przypadku towarów, które zostały lub zostaną wprowadzone do obrotu lub wyprodukowane po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2017 r., zastosowanie ma aktualny status techniczny EN 50575: 2014+A1: 2016 z późniejszymi zmianami.

Towary, które wchodzą w zakres Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych lub które teoretycznie mogłyby być instalowane w budynkach, ale NIE są dopuszczone do stałego instalowania w budynkach, są wyraźnie określone w opisie produktu.
Na przykład: „Ten produkt nie jest zatwierdzony do stałego montażu w budynkach.”

Wyroby, które zostały zbadane zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Budowlanych, posiadają rozszerzone oznakowanie CE i oprócz Deklaracji Zgodności UE (DoC) otrzymują Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP).

Praktyczny podręcznik dotyczący oznaczeń źródeł światła

żarówki z etykietą energetycznąZ dniem 1 września 2013 r. wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie nr 874/2012/UE dotyczące oznaczeń źródeł światła. Rozporządzenie zawiera nowe obowiązki w zakresie danych umieszczanych na opakowaniu, które mają informować konsumenta o klasie efektywności energetycznej produktu lub o jego średnim zużyciu energii w kWh na 1000 godzin.

 • Obowiązek oznakowania wymaga naniesienia nowej etykiety energetycznej na opakowanie produktu. Nową etykietę energetyczną i związane z nią dokładniejsze dane dotyczące zużycia energii można otrzymać od firmy Wentronic w formie pliku CSV, zawierającego wszystkie istotne dane techniczne określonego artykułu.
  Rozporządzenie obejmuje następujące produkty:
  Lampa/światło bezkierunkowe zasilane napięciem sieciowym
  Lampa/światło kierunkowe zasilane napięciem sieciowym
  Lampa/światło kierunkowe zasilane niskim napięciem
  Lampa/światło bezkierunkowe zasilane niskim napięciem

Zgodnie z naszą wiedzą obowiązkiem rozszerzonego oznakowania objęte są tylko te produkty, które importowano i poddano odprawie celnej po 01.09.2013. Produkty te muszą zostać poddane rozszerzonym testom zgodnie z rozporządzeniem nr 1194/2012/UE, co umożliwi ich wyposażenie w rozszerzoną etykietę energetyczną.

Z naszych aktualnych informacji wynika, że towary, które zostały wprowadzone przez naszą firmę do obrotu przed 01.09.2013, mogą, lecz nie muszą być opatrzone tymi danymi. Dotyczy to zarówno niezbędnych danych w katalogach, jak i na stronach internetowych.

Z myślą o łatwiejszym wskazaniu artykułów wymagających nowej etykiety firma Wentronic postanowiła wprowadzić precyzyjny podział. Stary numer artykułu nie będzie już stosowany. Następna wersja produktu będzie dostępna z nowym numerem artykułu. Chodzi tu wyłącznie o produkty objęte nowym rozporządzeniem UE i oznakowane odpowiednią etykietą energetyczną.

Uwaga: niniejszy podręcznik nie ma charakteru porad prawnych, lecz jest jedynie interpretacją dostępnych dyrektyw i rozporządzeń UE. W żadnym wypadku nie zastępuje on porady prawnej!

Unijne rozporządzenie dotyczące substancji chemicznych REACH

Unijne rozporządzenie dotyczące substancji chemicznych REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) reguluje m.in. stosowanie tzw. substancji wzbudzających szczególnie duże obawy SVHC (Substances of Very High Concern) i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych PAH, których używa się często w produkcji gumy.

Firma Wentronic zna odnoszące się do tej kwestii wymagania przemysłu/handlu i zrealizowała już wiele projektów wymagających ścisłego unikania tych substancji. Jako przedsiębiorstwo handlowe razem ze współpracującymi z nami producentami nieprzerwanie dążymy do optymalizacji właściwości wszystkich naszych produktów, aby one same nie zawierały budzących wątpliwości substancji. Zgodnie z artykułem 3 rozporządzenia REACH (WE) 1907/2006 Wentronic nie jest ani producentem ani importerem tych substancji i nie wprowadza ich do obiegu. Nasze przedsiębiorstwo importuje do UE produkty gotowe (wyroby), w przypadku których zawartość substancji wymagających rejestracji może przekraczać 0,1% masy. Może tu chodzić o następujące substancje:

Name EG number CAS number
Dibutylphthalat 201-557-4 84-74-2
Benzylbutylphthalat 201-622-7 85-68-7
Bis(2-ethylhexyl)phthalat 204-211-0 117-81-7
Diisobutylphthalat 201-553-2 84-69-5

W warunkach normalnych i przy użytku zgodnym z przeznaczeniem substancje te nie są uwalniane w stężeniu ocenianym jako szkodliwe dla zdrowia.

Utylizacja urządzeń elektrycznych (WEEE)

Europejska dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) ma na celu zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych. Producenci urządzeń elektrycznych i elektronicznych muszą oznaczyć swoje produkty specjalnym symbolem i nieodpłatnie przyjmować ich zwrot. Odpadów elektronicznych nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadkami domowymi, lecz przekazywać osobno za pośrednictwem lokalnych punktów odbioru do odpowiednich systemów gromadzenia i zwrotu. Firma Wentronic jest świadoma odpowiedzialności w tym zakresie i każdego dnia dba o przyjazną dla środowiska utylizację zużytych urządzeń i odpadów elektronicznych. Jesteśmy zarejestrowani w rejestrze zużytych urządzeń elektrycznych fundacji Elektro-Altgeräte Register (EAR) pod numerem 82898622.

WEEE 2012/19/UE

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) została zmieniona w istotnych punktach w celu zwiększenia przejrzystości. Nowa dyrektywa 2012/19/WE weszła w życie z dniem 13.08.2012. Nie zmienia to nic w rejestracji i powiązanym z nią numerze rejestracyjnym firmy Wentronic GmbH. Wszystkie dotychczasowe obowiązki w zakresie oznakowań pozostają utrzymane. Produkty objęte dyrektywą WEEE należy trwale oznakować symbolem pojemnika na odpady wraz z umieszczonym niżej paskiem oraz jednoznacznym identyfikatorem producenta. Firma Wentronic GmbH przestrzega tego obowiązku w przypadku zarejestrowanych znaków towarowych, takich jak „Clicktronic”, „Cabstone”, „Tecxus”, „Goobay” czy „Fixpoint”. Zagraniczni partnerzy handlowi muszą samodzielnie sprawdzić stosowne okresy przejściowe i obowiązki w zakresie oznakowań w swoim kraju. Wdrożenie dyrektywy WEEE nie jest jednolicie uregulowane w całej UE. To kwestia pozostawiona poszczególnym państwom i każdy kraj członkowski reguluje utylizację za pomocą własnych rozporządzeń wykonawczych.

Już teraz sklepy detaliczne są powszechnie zobowiązane do przyjmowania zużytych urządzeń elektrycznych. Obowiązek ten obejmuje tylko małe urządzenia, o wielkości nieprzekraczającej 25 cm. Mniejsze sklepy detaliczne i rzemieślnicze nie są objęte tym przepisem.

 • Rejestracja jest uspójniana w całej Europie
 • Istnieje tylko jeden formularz, wymagający przedłożenia we wszystkich krajach, w których produkt jest wprowadzany do obrotu

Przedsiębiorstwa mogą wyznaczać pełnomocników ds. poszczególnych rejestracji krajowych zarówno w przypadku sprzedaży swoich urządzeń na odległość, jak i normalnego eksportu. W przyszłości przepisem tym zostanie objęty również handel internetowy.

Zepsuta świetlówka energooszczędna?

Co zrobić? Zachęcamy użytkowników żarówek Goobay do ochrony środowiska

Jako producent świetlówek kompaktowych i energooszczędnych żarówek LED dbamy nie tylko o minimalne zużycie energii i dłuższy okres eksploatacji. Przykładamy też dużą wagę do bezpieczeństwa klientów i ochrony środowiska. Przy wytwarzaniu naszych produktów dbamy o to, aby wszystkie części nadawały się do recyklingu. Zachęcamy do wspierania naszych starań i wspólnego dążenia do zmniejszania ilości odpadów przez właściwą utylizację zużytych żarówek i świetlówek.

Do produkcji żarówek i świetlówek używamy jedynie niewielkich ilości amalgamu (związanej rtęci), z ciekłej rtęci zrezygnowaliśmy natomiast całkowicie. Uniemożliwia to uwalnianie szkodliwych substancji w przypadku zbicia żarówki, co niweluje ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi.

Instrukcje postępowania:
1. Odłączyć wszystkie bieguny zasilania produktu, wyciągając wtyczkę z gniazda sieciowego, wyłączając produkt lub bezpiecznik.
2. Wietrzyć pomieszczenie przez ok. 15 minut, otwierając okno i zamykając od zewnątrz drzwi do pomieszczenia.
◦Pozwoli to usunąć pary amalgamu.
◦Amalgam jest stabilnym związkiem rtęci i jest dostępny jedynie podczas pracy w temperaturach na poziomie 100°C jako pary rtęci. Przy ochładzaniu ponownie jest wiązany do stanu stałego.”
3. W tym czasie należy pozwolić żarówce/świetlówce się ochłodzić.
4. W stosownych przypadkach należy wyjąć pozostałe części z oprawki.
5. Usunąć stłuczone szkło za pomocą zmiotki i szufelki i/lub odpowiednich rękawiczek. Do usunięcia drobnych części zalecane jest użycie chusteczek jednorazowych lub taśmy klejącej.
◦Nie wolno używać odkurzacza, ponieważ nadmuch powoduje rozproszenie najdrobniejszych cząsteczek w pomieszczeniu!”
6. W razie potrzeby wyczyścić podłogę w miejscu stłuczenia wilgotną ścierką.
7. Starannie zamknąć wszystkie części, które miały kontakt z rtęcią, w pojemniku i umieścić na nim następujące ostrzeżenie: „Uwaga, może zawierać pozostałości rtęci ze świetlówek kompaktowych”
8. Oddać pojemnik w lokalnym publicznym punkcie odbioru.

Informacje na temat utylizacji

Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Ich składniki muszą być osobno przekazywane do recyklingu lub utylizacji, ponieważ nieprawidłowo utylizowane substancje trujące lub niebezpieczne mogą trwale zaszkodzić zdrowiu i środowisku.

Zgodnie z niemiecką ustawą o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG), konsumenci są zobowiązani do nieodpłatnego zwrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu ich eksploatacji do producenta, punktu sprzedaży lub specjalnych, publicznych punktów odbioru. Stosowne szczegóły są zawarte w przepisach poszczególnych krajów. O wymaganiach tych informuje symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi i/lub na opakowaniu. Taka segregacja surowców oraz recykling i utylizacja zużytych urządzeń to ważny wkład w ochronę środowiska.
Dyrektywa WEEE: 2012/19/EU WEEE nr 82898622

Świetlówek kompaktowych nie wolno wyrzucać razem z odpadkami domowymi! Zawierają one niewielkie ilości trującej rtęci, dlatego wymagają specjalistycznej utylizacji.

Energooszczędne żarówki LED nie zawierają wprawdzie substancji szkodliwych, ze względu na zawartość cennych surowców również muszą być jednak przekazywane do recyklingu. Można je wyrzucać do tych samych pojemników co świetlówki kompaktowe. Niedziałające żarówki można oddać po prostu do punktu odbioru w komunalnym zakładzie gospodarki odpadami lub w sklepie.

Substancje niebezpieczne w urządzeniach i ich komponentach (RoHS)

Unijna dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach i komponentach (Restriction of Hazardous Substances – RoHS) oraz tzw. „chińskie przepisy RoHS” (Management Methods for Controlling Pollution Caused by Electronic Information Products Regulation – metody zarządzania w celu kontrolowania zanieczyszczenia spowodowanego przez produkty elektroniczne) zawierają ściśle wyznaczone wartości graniczne dla ołowiu, rtęci, kadmu, chromu sześciowartościowego, polibromowanych bifenyli i polibromowanego difenyloeteru. Każdy producent i importer musi ocenić swoje produkty pod kątem zawartości tych substancji, a od 2008 r. może oferować wyłącznie towary zgodne z dyrektywą RoHS. Firma Wentronic nie idzie w kwestii ochrony środowiska na żadne kompromisy i mierzy zawartość określonych substancji we wszystkich produktach ze swojego asortymentu. Uwzględnia przy tym również środki ogniochronne, takie jak polibromowany difenyloeter (DecaBDE). Wszystkie produkty ocenione przez firmę Wentronic zostały uznane za zgodne z dyrektywą RoHS, a wartości granicznych przestrzegamy dobrowolnie już od 2006 r.

DYREKTYWA 2011/65/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS II)

Od stycznia 2013 r. obowiązuje nowa dyrektywa RoHS II 2011/65/UE, która zastępuje dotychczasową dyrektywę 2002/95/WE. Producenci i importerzy muszą udokumentować zgodność produktów objętych tą dyrektywą za pomocą znaku CE i deklaracji zgodności. Odrębna deklaracja producenta nie jest więc już potrzebna.

W obszarze zakazanych substancji nie wprowadzono żadnych zmian względem poprzedniej dyrektywy RoHS, wszelkie wartości graniczne dla poszczególnych substancji pozostają tym samym w mocy.

W związku z wdrożeniem zapisów dyrektywy obowiązują następujące terminy:
Klasa urządzeń Termin wdrożenia
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 02.01.2013
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 02.01.2013
3. Sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny 02.01.2013
4. Sprzęt RTV 02.01.2013
5. Sprzęt oświetleniowy 02.01.2013
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne 02.01.2013
7. Zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny 02.01.2013
8. Urządzenia medyczne 22.07.2014
9. Przyrządy nadzoru i kontroli, w tym przyrządy narządu i kontroli w obiektach przemysłowych 22.07.2014
10. Automaty dystrybucyjne 02.01.2013
11. Inny sprzęt elektryczny i elektroniczny nieobjęty żadną z powyższych kategorii 22.07.2019

Nowością jest tu otwarta kategoria 11, która w przyszłości będzie obejmować również kable i produkty dotychczas wyłączone. Firma Wentronic GmbH już teraz przestrzega wymaganych wartości granicznych również w przypadku tych produktów, które są zaliczane do kategorii objętych okresem przejściowym. Oznaczenie produktów zostanie wprowadzone w podanych terminach wdrożenia.

Odbiór baterii i akumulatorów zgodnie z niemiecką ustawą o bateriach i akumulatorach (BattG)

Zgodnie z § 11 niemieckiej ustawy o bateriach i akumulatorach BattG od końca 2009 r. każdy konsument jest zobowiązany do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Można je natomiast nieodpłatnie oddać w każdym przeznaczonym do tego punkcie odbioru i zwrotu.
Baterie i akumulatory kupione w firmie Wentronic można po zużyciu oczywiście do nas odesłać lub zwrócić. Firma Wentronic GmbH jest zarejestrowana jako producent w rozumieniu niemieckiej ustawy BattG w niemieckim Federalnym Urzędzie Ochrony Środowiska wraz ze wszystkimi swoimi markami własnymi pod numerem 21000097. Odbiorem zużytych baterii i akumulatorów na zlecenie firmy Wentronic zajmuje się przedsiębiorstwo CCR Deutschland AG. Odbiór zużytych baterii można zorganizować za pomocą następującego formularza:
>> Formularz (PDF)

Projektowanie produktów zużywających energię (EuP) z uwzględnieniem kwestii ekologicznych

Na mocy dyrektywy w sprawie Ekoprojektu (Energy-using Products – EuP) urządzenia elektryczne i elektroniczne mają cechować się wyższą efektywnością energetyczną i być bardziej przyjazne dla środowiska. Celem dyrektywy jest oszczędność energii i innych zasobów przy produkcji, użytkowaniu i utylizacji sprzętu. Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę Wentronic są od 2011 r. zgodne z wytycznymi EuP i zapewniają codzienną oszczędność energii elektrycznej. Nasze zasilacze do laptopów, lampy, narzędzia i in. pomagają w codziennym obniżaniu zużycia energii w trybie czuwania w gospodarstwie domowym.