OWH

Poniższe ogólne warunki handlowe (zwane dalej OWH) obowiązują dla wszystkich umów oraz innych relacji handlowych, które firma Wentronic GmbH (zwana dalej sprzedawcą) uzgadnia z naszymi klientami oraz innymi partnerami biznesowymi (zwanymi dalej nabywcami) w celu dostawy towarów, zapewnienia świadczeń oraz realizacji innych uzgodnień.

1.1 Sprzedawca realizuje dostawy dla przedsiębiorców wyłącznie w rozumieniu § 14 KC. Oznacza to, że sprzedawca realizuje dostawy nie do konsumentów, lecz tylko do osób, które złożyły u sprzedawcy zamówienie w ramach wykonywania ich czynności biznesowych lub samodzielnych zawodowych. Każdy nabywca zapewnia, że składa u sprzedawcy tylko zamówienia zgodne z wykonywaniem swoich czynności biznesowych lub samodzielnych zawodowych i dlatego będąc nabywcą występuje względem sprzedawcy jako przedsiębiorca w rozumieniu § 14 KC.

1.2 Obowiązują wyłącznie niniejsze warunki ogólne. Odmienne warunki kupującego są niniejszym wyraźnie wykluczone. Odmienne warunki kupującego nie mają zastosowania, nawet jeśli sprzedawca nie sprzeciwia się im oddzielnie w poszczególnych przypadkach. Odmienne warunki kupującego mają zastosowanie tylko wtedy, gdy sprzedający wyraził na nie pisemną zgodę w indywidualnym przypadku.

1.3 Ogólne Warunki Handlowe Sprzedającego stają się także elementem przyszłych transakcji w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy, o ile najpóźniej w potwierdzeniu zamówienia znajdzie się odniesienie do takiej ważności.

2.1 Umowa zostaje zawarta, jeżeli sprzedawca prześle nabywcy po złożeniu przez niego zamówienia odpowiednie potwierdzenie zlecenia.

2.2 Wszystkie oferty cenowe są tylko cenami netto i są cenami loco magazyn Braunschweig plus ustawowy podatek VAT. Koszty wysyłki i opakowania mogą być dodatkowo doliczone przez sprzedawcę. Obowiązują minimalne wartości zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zamówień poniżej minimalnych wartości zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia minimalnej dopłaty ilościowej.

2.3 Jeżeli nie uzgodniono jednoznacznie inaczej, oferty sprzedawcy są niewiążące oraz niezobowiązujące, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do odpowiednich zmian cen.

2.4 Opisy i dane techniczne odpowiadają informacjom producenta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian.

2.5 W przypadku stosowania logo marek i zdjęć produktów oraz tekstów reklamowych obowiązują przepisy dotyczące stosowania logo marek i zdjęć produktów oraz tekstów reklamowych w aktualnie obowiązującej wersji.

3.1 Nabywca jest zobowiązany do przyjęcia zamówionego towaru. Obowiązek przyjęcia jest obowiązkiem głównym. Jeżeli nabywca odmówi przyjęcia w sposób nieuzasadniony, sprzedawcy przysługują w szczególności wszystkie prawa na podstawie §§ 280 i nast. KC.

3.2 Podane terminy i daty dostawy są tylko orientacyjne i dlatego traktuje się je wyłącznie jako uzgodnione ogólnie (terminy w przybliżeniu).

3.3 Dopuszczalne są dostawy częściowe. Towary, których nie ma w magazynie w krótkim czasie, zostaną automatycznie odnotowane jako zaległe i dostarczone później, chyba że kupujący wyraźnie się temu sprzeciwi. Jeżeli łączna wartość zaległości wynosi 50,00 EUR lub więcej, kolejna dostawa zostanie zrealizowana bez naliczania kosztów wysyłki i opakowania. Jeżeli wartość zaległości jest mniejsza niż 50,00 EUR, zostaną naliczone koszty wysyłki i opakowania. W przypadku późniejszej dostawy za granicę, koszty wysyłki i opakowania będą naliczane w każdym przypadku

3.4 Nieprzewidziane lub niezawinione przez sprzedawcę utrudnienia w dostawie, na przykład siła wyższa, strajk, zakłócenia robocze w zakładzie własnym lub u poddostawcy, problemy z transportem itd. uprawniają sprzedawcę do przesunięcia terminu dostawy o czas trwania utrudnienia lub do częściowego bądź całkowitego odstąpienia od umowy. Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym nabywcę i zrekompensuje mu zrealizowane już świadczenia wzajemne.

4.1 Towar jest wysyłany za pośrednictwem wybranego przez sprzedawcę przewoźnika lub spedytora. Ryzyko przechodzi na sprzedawcę po przekazaniu przesyłki przewoźnikowi lub spedytorowi, najpóźniej jednak po opuszczeniu magazynu sprzedawcy, również wtedy, gdy sprzedawca sam realizuje wysyłkę. Dlatego przy każdym zamówieniu nabywcy jest to wymagana przez niego sprzedaż wysyłkowa.

4.2 Na życzenie i na koszt nabywcy sprzedawca ubezpieczy towar przed ryzykiem transportowym.

4.3 W przypadku wysyłki za granicę, w uzupełnieniu do niniejszych OWH sprzedawca ma tylko obowiązek udostępnienia towaru lub świadczenia „EXW (EX Works)”, zgodnie z Incoterms w obowiązującej wersji, jeżeli nie uzgodniono innego rodzaju zobowiązania do udostępnienia.

4.4 Nasze koszty frachtu składają się z kosztów opakowania i kosztów wysyłki. O ile nie uzgodniono inaczej, są one zawsze fakturowane osobno dla kupującego. Jeśli koszty frachtu są podane w ofertach i/lub potwierdzeniach zamówień, są one zawsze podawane z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów frachtu. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego fakturowania rzeczywistych kosztów transportu.

5.1 Kwotę faktury należy zapłacić sprzedawcy bez potrąceń, o ile nie uzgodniono innego sposobu płatności, w formie niegotówkowej, bez względu na reklamacje z tytułu wad, od razu po przesłaniu faktury. Jeżeli ze strony nabywcy wystąpi zwłoka, możliwe jest naliczenie mu odsetek za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych powyżej danej bazowej stopy odsetkowej oraz 5,00 euro za każde upomnienie pisemne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo udokumentowania szkody rozszerzonej.

5.2 Płatność jest traktowana jako dokonana, jeżeli sprzedawca dysponuje kwotą. Płatność czekiem jest wykluczona.

5.3 W przypadku klientów korzystających z polecenia zapłaty SEPA sprzedawca może przesłać nabywcy powiadomienie (Pre-Notification) kiedy i jaką kwotę pobierze z konta bankowego nabywcy, w terminie minimalnym, czy najpóźniej jeden dzień roboczy (24 godziny) przed pobraniem.

5.4 Faktury nabywcy dotyczące usług i zamówień specjalnych stają się wymagalne bez potrąceń natychmiast po otrzymaniu.

5.5 Pierwsze dostawy realizowane są za pobraniem lub po wpłaceniu zaliczki.

5.6 Jeżeli nabywca zwleka ze zrealizowaniem jakichkolwiek zobowiązań płatności na rzecz sprzedawcy, to wszystkie inne należności sprzedawcy względem nabywcy stają się natychmiast wymagalne.

5.7 Jeżeli nabywca zalega z płatnością, a sprzedawca dostarcza mu inny towar, to płatności ze strony nabywcy odnoszą się wyłącznie do ostatnio dostarczonego towaru tylko z tego powodu, że sprzedawca w innej sytuacji pod żadnym pozorem nie dostarczyłby innego towaru nabywcy.

5.8 W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia sprzedawca może wnosić przeciwko nabywcy roszczenia odszkodowawcze wraz z roszczeniami dotyczącymi utraconego zysku. Szkoda wraz z utraconym zyskiem wynosi co najmniej 10% ceny zakupu plus ustawowy podatek obrotowy, przy czym nabywca może udokumentować, że szkoda była mniejsza. Sprzedawca zastrzega sobie prawo udokumentowania wyższej szkody.

5.9 Kompensacja jest możliwa tylko w przypadku niepodważalnych lub stwierdzonych prawnie należności nabywcy. Nabywca może korzystać z prawa wstrzymania tylko wtedy, gdy jego podstawę stanowi ten sam stosunek umowny.

6.1 Sprzedawca dostarcza towar nabywcy zawsze z zastrzeżeniem własności.

6.1.1 To zastrzeżenie własności ma taką formę, że towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu całkowitej zapłaty ceny kupna na rzecz sprzedawcy (zwykłe zastrzeżenie własności).

6.1.2 Nabywca, mimo braku własności, jest jednak uprawniony do modyfikowania lub odsprzedawania dostarczonego towaru w ramach prawidłowych transakcji handlowych (dozwolone jest zastawianie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności oraz uzgodnienie zakazu cesji), o ile nie znajduje się w stanie zwłoki. Należności nabywcy z odsprzedaży, modyfikacji lub ze względu na inny powód prawny (ubezpieczenie, niedozwolone działanie) dotyczące towaru (w tym wszystkie należności z bieżącego rachunku bankowego) nabywca już teraz ceduje w całości na rzecz sprzedawcy, który niniejszym przyjmuje cesję. Sprzedawca upoważnia nabywcę nieodwołalnie do pobierania scedowanych należności na jego rachunek we własnym imieniu (przedłużone zastrzeżenie własności).

6.1.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do przekształcenia zastrzeżenia własności w drodze umowy z kupującym również na zabezpieczenie obejmujące wszystkie obecne i przyszłe roszczenia (rozszerzone zastrzeżenie własności).

6.2 Modyfikacja lub montaż następują zawsze na rzecz sprzedawcy, jednak bez zobowiązania dla niego. Jeżeli prawo sprzedawcy do (współ)własności przez połączenie lub powiązanie, to już teraz uzgadnia się, że (współ)własność nabywcy do jednolitej rzeczy przechodzi na sprzedawcę proporcjonalnie (wartość faktury). Nabywca zachowuje prawo (współ)własności sprzedawcy bezpłatnie.

6.3 W przypadku dostępu osób trzecich do towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności, kupujący zwraca uwagę na prawo własności sprzedawcy i niezwłocznie powiadamia o tym sprzedawcę. W przypadku postępowania Kupującego z naruszeniem umowy – w szczególności w przypadku zwłoki w zapłacie – Sprzedający jest uprawniony do odbioru zastrzeżonego towaru i w razie potrzeby do żądania odstąpienia wierzytelności Kupującego wobec osób trzecich z tytułu zwrotu, z zastrzeżeniem postanowień §§ 323 lub 324 BGB. W tych przypadkach sprzedający jest również uprawniony do ściągnięcia zaległych roszczeń kupującego od swoich klientów. Na pierwsze żądanie sprzedającego kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sprzedającego o swoich klientach, do poinformowania go o ewentualnej cesji oraz do udzielenia sprzedającemu informacji niezbędnych do dochodzenia swoich praw wobec klienta. Wszelkie wymagane w tym celu dokumenty zostaną również zwrócone Sprzedającemu na jego pierwsze żądanie i niezwłocznie. Sprzedający jest uprawniony do poinformowania klienta kupującego o cesji.

6.4 Sprzedawca zobowiązuje się do zwolnienia udzielonych mu zabezpieczeń na żądanie nabywcy według wyboru sprzedawcy w takim zakresie, w jakim realizowana na rynku wartość istniejących zabezpieczeń przekracza zabezpieczane należności o ponad 10%.

7.1 Sprzedawca jest uprawniony do scedowania na osoby trzecie roszczeń przysługujących mu wobec nabywcy.

7.2 Prawa nabywcy wobec sprzedawcy nie podlegają przeniesieniu poza zakresem zastosowania § 354 a KH i nie wolno ich cedować na podmioty trzecie.

8.1 Reklamacje kupującego dotyczące dostarczonego towaru należy zgłaszać sprzedawcy w formie tekstowej w ciągu 8 dni od otrzymania towaru. W przypadku uzasadnionych reklamacji, sprzedający ma prawo albo usunąć wady, albo odebrać towar poprzez zaksięgowanie zafakturowanej kwoty, albo zapewnić bezpłatną wymianę w rozsądnym terminie, albo zaliczyć kupującemu obniżoną wartość towaru.

8.2 Jeżeli Sprzedający dostarcza towary poza terytorium Niemiec na żądanie Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do samodzielnego przeprowadzenia wszelkich rejestracji i powiadomień dotyczących recyklingu, które mogą być wymagane dla danego towaru w kraju przeznaczenia.

8.3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody nabywcy. To wykluczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód nabywcy, które:

8.3.1 wynikają ze śmierci, obrażeń ciała lub utraty zdrowia z powodu zaniedbania obowiązków przez sprzedawcę lub celowego bądź rażącego zaniedbania obowiązków jednego z jego przedstawicieli prawnych lub poddostawców,

8.3.2 określane są jako szkody inne i wynikają z rażącego zaniedbania obowiązków przez sprzedawcę lub celowego bądź rażącego zaniedbania obowiązków jednego z jego przedstawicieli prawnych lub poddostawców,

8.3.3 wynikają z ustawy o odpowiedzialności za jakość produktu lub

8.3.4 zostały spowodowane naruszeniem istotnych zobowiązań umownych (tzw. zobowiązań kardynalnych).
Sprzedający odpowiada za szkody w rozumieniu pkt. 8.3.1 i 8.3.2 w pełnej wysokości, za szkody w rozumieniu pkt. 8.3.3 w wysokości ustawowej. W przypadku szkody w rozumieniu pkt. 8.3.4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w dających się przewidzieć ramach typowych dla umowy; w tym kontekście Sprzedawca ponosi odpowiedzialność do maksymalnej wysokości 2.500,00 EUR, a w przypadku strat czysto finansowych do maksymalnej wysokości 1.250,00 EUR. Jeżeli i w zakresie, w jakim szkoda w rozumieniu punktu 8.3.4 jest objęta polisą ubezpieczeniową, a towarzystwo ubezpieczeniowe zgadza się po zbadaniu szkody na pokrycie wyższych kwot niż określone w punkcie 8.3.4, Sprzedający odpowiada do wysokości kwoty faktycznie pokrytej przez towarzystwo ubezpieczeniowe w konkretnym przypadku szkody. Jeżeli sprzedający jest odpowiedzialny za przewidywalne szkody typowe dla umowy, jego odpowiedzialność za szkody pośrednie i wynikowe jest wykluczona.

Ponieważ sprzedawca sprzedaje baterie i akumulatory (lub urządzenia zawierające baterie i akumulatory), jest zobowiązany na podstawie ustawy o bateriach (BattG) do zachowania poniższych zasad względem nabywcy:

a) zużyte baterie i akumulatory mogą zostać odesłane do sprzedawcy lub zwrócone bezpłatnie bezpośrednio w pobliżu (np. w lokalnym punkcie sprzedaży detalicznej lub w komunalnych punktach zbiórki).

b) Baterii i akumulatorów nie wolno utylizować razem z odpadami domowymi, lecz użytkownik jest zobowiązany ustawowo do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów.

c) Symbol przekreślonego śmietnika oznacza, że baterii i akumulatorów nie wolno utylizować z odpadami domowymi. Symbole znajdujące się pod tym symbolem mają następujące znaczenie:
Pb: bateria/akumulator zawiera ołów
Cd: bateria/akumulator zawiera kadm
Hg: bateria/akumulator zawiera rtęć

10.1 Dla każdej zmiany, anulowania lub uzupełnienia umów i/lub tych OWH obowiązuje wymóg formy pisemnej. Dotyczy to również zmiany/anulowania wymogu formy pisemnej, z czego nie można rezygnować również w pojedynczych przypadkach.

10.2 Miejscem wykonania w odniesieniu do obowiązków sprzedawcy oraz nabywcy jest zawsze siedziba sprzedawcy (Brunszwik).

10.3 Wyłączną właściwością sądową dla wszystkich sporów między sprzedawcą a nabywcą w przypadkach, jeżeli nabywca jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub posiada wyodrębniony majątek publiczno-prawny bądź jeżeli nabywca nie ma ogólnej właściwości sądowej na terenie Republiki Federalnej Niemiec, jest siedziba sprzedawcy (Brunszwik).

10.4 Dla wszystkich umów i niniejszych OWH zawsze i wyłącznie obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

10.5 Jeżeli jedno z postanowień umownych zawartych między sprzedawcą a nabywcą zostanie anulowane, przestanie obowiązywać lub nie będzie można go wykonać bądź nie będzie zawierać niezbędnych regulacji, to nie zmienia to skuteczności pozostałych postanowień umowy. Zamiast postanowienia anulowanego, nieskutecznego lub niemożliwego do wykonania bądź w celu uzupełnienia braku regulacyjnego obowiązuje dopuszczona prawnie regulacja, która jest najbardziej odpowiednia dla postanowień stron lub postanowień, jakie strony chciałyby uzyskać zgodnie ze znaczeniem i przeznaczeniem umowy, jeżeli zauważyłyby brak regulacyjny.

Znaki towarowe (logo) i nazwy używane przez Wentronic do identyfikacji towarów i usług, jak również zdjęcia i inne wizerunki towarów wraz z ich opakowaniem (wizerunki produktów), łącznie z towarzyszącymi im tekstami opisującymi produkty, stanowią własność intelektualną Wentronic w przypadku produktów marek własnych oraz własność intelektualną właścicieli marek zewnętrznych w przypadku produktów innych firm i są chronione znakami towarowymi (prawem chronionymi, zarejestrowanymi i rozpoznawalnymi) oraz prawami autorskimi i prawami do wzoru, jak również innymi prawami.

Klienci komercyjni Wentronic mogą używać tych znaków towarowych (logo) i nazw, jak również zdjęć i innych ilustracji towarów wraz z ich opakowaniami, które zakupili od Wentronic, łącznie z towarzyszącymi im tekstami opisującymi produkty, jedynie w celu właściwej dystrybucji tych oryginalnych towarów Wentronic. W związku z tym Wentronic przyznaje swoim klientom komercyjnym, wraz z odpowiednim zakupem, odpowiednie, niewyłączne i niezbywalne prawa użytkowania, które są czasowo ograniczone do czasu aktualnej właściwej dystrybucji. To samo odnosi się analogicznie do innych handlowców, którzy nie nabyli oryginalnego towaru Wentronic bezpośrednio od Wentronic, ale od innego sprzedawcy w odpowiedni sposób.

Odpowiednie prawo użytkowania wygasa natychmiast po tym, jak klient komercyjny lub inny komercyjny dystrybutor nie nabywa (już) wyłącznie danego towaru bezpośrednio lub pośrednio od Wentronic.

Podobnie, odpowiednie prawo do użytkowania wygasa natychmiast dla każdego uprawnionego, jeśli używa on znaków towarowych (logo), nazw, zdjęć lub innych wizerunków oryginalnych towarów Wentronic wraz z ich opakowaniem i w ten sposób oferuje i/lub dostarcza, w całości lub w części, nieoryginalne/inne towary.

Wszelkie zmiany/uzupełnienia znaków towarowych (logo), nazw, zdjęć i innych obrazów, w tym opakowań wraz z towarzyszącymi im tekstami opisującymi produkty, zgodnie z zamierzeniami klienta, mogą być dokonywane jedynie za uprzednią pisemną zgodą Wentronic. To samo dotyczy wszelkich fotomontaży lub zmian kolorystycznych, które Klient mógł zaplanować.

Ponadto zabronione jest wykorzystywanie przestarzałych zdjęć produktów do nowych materiałów reklamowych.

Wyjątkowa oferta sprzedaży towarów Wentronic musi być zawsze zapewniona. Niedopuszczalne jest zatem przedstawianie produktu wraz z innymi produktami innych firm na tym samym zdjęciu.

Zabronione jest również przekazywanie prawa do użytkowania osobom trzecim.

Jeżeli jedno z powyższych postanowień regulaminu jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne lub jeżeli nie będzie zawierało postanowienia, które samo w sobie jest niezbędne, skuteczność regulaminu będzie zawsze zachowana. W miejsce nieważnego, nieskutecznego lub niewykonalnego warunku lub w celu wykonania luki prawnej stosuje się prawnie dopuszczalny przepis, który odpowiada w miarę możliwości temu, co strony zamierzały lub zamierzają zgodnie ze znaczeniem i celem przepisów, gdyby uznały istnienie luki prawnej.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Brunszwik

Stan: styczeń 2020

Pobierz jako PDF